Zenem?tár

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Erkel Ferenc (1810-1893): Himnusz. Vegyeskari változat. - Szerz?i kézirat, 1880-as évek Jóllehet az Országos Széchényi K?nyvtár állománya az intézmény megalapításától fogva tartalmazott zenei dokumentumokat is, egy ?nálló Zenem?tár felállításának gondolata csupán a 20. század elején vet?d?tt fel. Erkel Ferenc hagyatékának az 1910-es években lezárult megvásárlása nyomán el?bb a Kézirattáron belül j?tt létre egy ?Musica” szak, majd 1924. februárjában Dr. Isoz Kálmán f?k?nyvtáros kapott megbízást a Zenem?tár megszervezésére.

A Zenem?tár mai állománya mintegy 170.000 nyomtatott kottát foglal magában, míg az Ms. mus. jelzet alatt számon tartott kottakéziratok száma kb. 18.000. Ezen kívül nagyszámú kéziratos és nyomtatott kottát ?rzünk óriási, raktárainkban mintegy 550 polcfolyómétert elfoglaló opera- (ill. színpadi zene) gy?jteményünkben is. Járulékos anyagként mindemellett zenei vonatkozású fotókat, zenet?rténeti és zeneelméleti tárgyú sz?veges kéziratokat, valamint számos szerz?i hagyatékot is tartalmaz a gy?jtemény. Fontos tudni, hogy a 16. század el?tt keletkezett kottakéziratokat a Kézirattár, a 18. századnál korábbi zenem?nyomtatványokat pedig a Régi Nyomtatványok Tára ?rzi.

 

Részletes ismertet?

Joseph Haydn: Barytontriók A Zenem?tár t?bb, nemzetk?zi viszonylatban is kiemelked? részgy?jteményt is magáénak mondhat. Bártfa város (ma Bardejov, Szlovák K?ztársaság) Szent Egyed templomának t?bb mint hetven szólamk?nyvb?l álló kottatára a 20. század els? évtizedében került a Széchényi K?nyvtárba, és átfogó képet ad a 16–17. századi Magyarország városokban használatos gazdag nemzetk?zi repertoárról.

A Zenem?tárat a Joseph Haydn életéhez és m?veihez kapcsolódó dokumentumok világszerte leggazdagabb gy?jteményévé teszi az Esterházy hercegek a II. világháború után állományunkba került kottaarchívuma. A gy?jtemény nem csupán Haydn mintegy száz eredeti kéziratát, m?veinek korabeli másolatait és els? kiadásait tartalmazza, de az eszterházai operaházban ?Fényes” Miklós számára el?adott itáliai operarepertoár (Haydn saját kez? javításait és betétáriáit tartalmazó) kéziratos forrásait, valamint az Esterházy-udvar zeneéletét dokumentáló Acta musicalia iratanyagot is. A kottatárban emellett olyan kiemelked? zeneszerz?-kortársak m?veit találjuk, mint Gregor Joseph Werner, Michael Haydn, Johann Georg Albrechtsberger, Karl Ditters von Dittersdorf vagy Franz Xaver Süssmayr.
E gazdag gy?jteményb?l ad némi ízelít?t Haydn hétszer cím? virtuális kiállításunk.

Liszt Ferenc: Rákóczi induló zongoráraLiszt Ferenc szerz?i kéziratai k?zül csaknem félszáz található gy?jteményünkben, amely emellett számos, a zeneszerz? keze vonását ?rz? korrektúrapéldányt, kottanyomtatványt és levelet is tartalmaz. Liszt-leveleket a Kézirattárban is találhatnak olvasóink.

Erkel Ferenc gazdag hagyatékát a 20. század elején az Országos Széchényi K?nyvtár vásárolta meg, így ma gy?jteményünkben tanulmányozható a komponista valamennyi operájának szerz?i kézirata. E hagyaték másik része (levelek és egyéb kéziratos anyag) a Kézirattárban tanulmányozható. A nemzeti k?nyvtár 2010-ben, Erkel Ferenc születésének bicentenáriuma alkalmából megvásárolta a zeneszerz? fia és szerz?társa, Erkel Gyula hagyatékát is, amelynek feldolgozása folyamatban van.
E gazdag gy?jtemény legfontosabb dokumentumai k?zül már jónéhány ingyenesen hozzáférhet? az Országos Széchényi K?nyvtár folyamatosan b?vül? Erkel honlapján.

Az említett Erkel- és Liszt-dokumentumok mellett gazdag forrásanyagot ?rzünk a 19. századi magyar zeneélet más jelent?s alakjairól is. Olvasótermünkben tanulmányozható (t?bbek k?z?tt) Bihari János, Lavotta János, Csermák Antal, Rózsav?lgyi Márk, Mátrai (Rótkrepf) Gábor, Egressy Béni kompozíciónak jelent?s része. Ezen kívül a Zenem?tárban ?rizzük Mosonyi Mihály hangjegyes kéziratainak, illetve m?vei els? kiadásainak z?mét, valamint Huber Károly, Székely Imre és Vavrinecz Mór szerz?i hagyatékát is. Goldmark Károly életm?vével kapcsolatos dokumentum-együttesünk ugyancsak nemzetk?zi jelent?ség?.

Dohnányi Ern?: Ruralia Hungarica Még gazdagabb a 20. századi magyar zeneszerz?k életm?vét dokumentáló gy?jteményünk. Kül?n?sen jelent?s a Dohnányi Ern?h?z kapcsolódó hagyatéki anyag, de ezen kívül nálunk tanulmányozható (t?bbek k?z?tt) Bárdos Lajos, Horusitzky Zoltán, Hubay Jen?, Kerner István, Jemnitz Sándor, Kacsóh Pongrác, Kazacsay Tibor, Kerényi Gy?rgy, Kerner Aurél, Kiszely Gyula, Kókay Rezs?, Kósa Gy?rgy, Pikéthy Tibor, Reinitz Béla, Reschofsky Sándor, Siklós Albert, Szabó Ferenc, Szabó Xavér Ferenc, Szelényi István és Székely Endre zenei hagyatéka is. Ugyancsak a Zenem?tárban ?rizzük Sz?ke Péter zenei-ornitológiai és Volly István népzenei gy?jteményét (utóbbi mintegy 60 fonográfhengerének felvételei már digitalizált formában is hozzáférhet?ek).

Színházzenei gy?jteményünk a f?városi és vidéki színházakban kb. az 1830-as évek óta m?soron lév? darabok zenei anyagát dokumentálja. A mintegy 550 polcfolyóméternyi archívum magában foglalja az egykori Népszínház, a Nemzeti Színház és a Magyar Királyi Operaház t?rténeti kottagy?jteményét, s így lényegében teljes k?r? áttekintést nyújt a hazai zenés színjátszás fejl?désér?l a népszínm?, az operett és az opera m?fajában.

A kották mellett a Zenem?tár hangfelvételeket is gy?jt. Hangarchívumunkban jelenleg mintegy 100 viaszhenger, t?bb mint 15.000 db 78-as fordulatszámú ?normál” lemez (els?sorban Kovács József magángy?jt? az elmúlt évtizedben megvásárolt magángy?jteményéb?l), 13.000 mikrobarázdás lemez, 5.000 hangkazetta és kb. 9.000 CD található. A nemzeti k?nyvtár gy?jt?k?rének megfelel?en e hordozók d?nt? t?bbsége a Magyarországon az 1900-as évek óta kereskedelmi forgalomba került zenei felvételeket tartalmazza, illetve valamilyen magyar vonatkozással bír. Jóllehet a hangarchívum gyarapodását els?sorban az 1957 óta folyamatosan beérkez? k?teles példányok biztosítják, gy?jteményünk a teljes magyarországi hanglemezkiadás t?rténetének is h? keresztmetszetét adja, illetve számos, bolti forgalomba nem került archív felvételt is tartalmaz (pl. F?ldes Andor rádiófelvételeit).
A Zenem?tár hangzó gy?jteménye nem csupán zenei, de kül?nféle sz?veges hangfelvételeket is tartalmaz, jelenleg már t?bb mint 2.000 darabot. Ezek k?zül kül?n?s jelent?ség? az a két fonográfhenger, amelyek Kossuth Lajos az aradi vértanúk emlékm?vének avatásakor mondott beszédét ?r?kítették meg. Az 1890 szeptemberében készült felvétel honlapunkon szabadon hozzáférhet?: http://mek.oszk.hu/kiallitas/kossuthhangja中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片