Küls? adatbázisok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Akadémiai Kiadó folyóiratai (eduID) Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelen? kiadványok t?bb mint 40 tudományágban. B?vebben

Az Akadémiai Kiadó szótárai  (eduID) B?vebben

Akadémiai Kiadó MeRSZ (eduID) B?vebben

Bibliotheca Eruditionis M?vel?dést?rténeti bibliográfiai keres?szolgáltatás. B?vebben

Brill Book History Online  (eduID) A k?nyvt?rténeti bibliográfiai adatbázisban t?bb mint 120 ezer tétel bibliográfiai adatait lehet elérni.

EBSCO – Academic Search Complete  (eduID)Nemzetk?zi cikkek és tanulmányok. B?vebben

EBSCO – Academic Search Ultimate  (eduID) Az Academic Search Ultimate multidiszciplináris adatbázisban teljes sz?veggel érhetjük el t?bb mint 10 ezer folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve.  Ismertet?  Címlista

A Modern Language Association által k?zreadott bibliográfia elektronikus verziója, amely t?bb mint 2 millió bibliográfiai bejegyzést tartalmaz, valamint folyóiratcikkek, k?nyvek, disszertációk és tudományos honlapok k?rében biztosít jó keresési lehet?séget. 1921-t?l napjainkig indexeli t?bb tudományág szakirodalmát, például a nyelv és irodalom, nyelvészet, irodalomtudomány és kritika, néprajz, dráma területér?l.

EMERALD Library Studies (eduID) K?nyvtártudományi angol nyelv? teljes sz?veg? periodika adatbázis.

GALE Literary Sources  (eduID) A világon jelenleg a legnagyobb és legteljesebb irodalmi adatbázis-csomag. Az integrált keres? ?sszesen 7 irodalmi adatbázist tartalmaz. B?vebben

Grove Music Online  (eduID) Oxford Music Online. B?vebben

De Gruyter Journals (eduID) – Social Sciences and Humanities Package
A De Gruyter kiadó mintegy 260, magas impakt faktorú, b?lcsészet- és társadalomtudományi folyóirat és emellett további 400 open access folyóirat elérhet?ségét biztosítja. A multidiszciplináris folyóirat-csomagban 1995-t?l napjainkig elérhet?k teljes sz?veggel a tanulmányok. Címlista

De Gruyter – Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL)  (eduID)
Az adatbázis hozzáférést biztosít a Bibliotheca Teubneriana-ban megjelent minden latin forráskiadványhoz, mintegy 13 millió szóhoz az antikvitástól a neolatin sz?vegekig. User Guide (angolul)

De Gruyter – Thesaurus Linguae Latinae (TLL)  (eduID)
Az adatbázis a világ legrészletesebb latin szótárához biztosít hozzáférést. User Guide (angolul)

The Hungarian Reformation Online (BrillOnline Primary Sources) A gy?jtemény a magyarországi reformáció szerz?inek eredeti írásaiból nyújt átfogó válogatást. A legkorábbi sz?vegek az 1540-es években, a reformáció els? lépéseinek id?szakában keletkeztek, de jelen vannak a térségben kiépült egyházak által megrendelt, 1650-es évekbeli munkák is. A gy?jtemény felbecsülhetetlen forrásanyag a reformáció, a nemzetk?zi kálvinizmus, az ellenreformáció és az unitárius mozgalom kutatói számára.

JSTOR - Language&Literature Current Collections (eduID) Digitális archívum, melyet tudósok, kutatók és diákok állítottak ?ssze tudósoknak, kutatóknak és diákoknak. B?vebben

Kossuth KiadóAz adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 250 szakk?nyvét tartalmazza. A k?tetek nagyrészt a t?rténelem, politikatudomány, filozófia, lélektan és szociálpszichológia témak?rében jelentek meg.

L'Harmattan Digitális Adatbázis (eduID) A L’Harmattan K?nyvkiadó archívumát tartalmazó digitális adatbázis jelenleg t?bb mint 1400 k?tetet tartalmaz. A humán- és társadalomtudományok területér?l kereshet? pdf formátumban érhet?ek el a tudományos szakmunkák. Címlista

MATARKA Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshet? adatbázisa. B?vebben

MTI - Magyar Távirati Iroda Aktuális hírek és az aktuális események értelmezését segít? háttérarchívumok, szolgáltatások.

NAVA Nemzeti Audiovizuális Archívum. B?vebben

Osiris (eduID) Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet t?lt be a hazai humán- és társadalomtudományi, fels?oktatási és szépirodalmi k?nyvkiadásban, és egyben szellemi m?helyként is m?k?dik. Az adatbázis k?zel 1300 k?tet k?nyv 500 ezer oldalát tartalmazza 20 tudományterületi kategóriába rendezve. Az adatbázis fix URL-eket tartalmazó címlistája

Oxford University Press (OUP) Journals - Arts & Humanities Collection (eduID) Az OUP a világ egyik vezet? egyetemének tudományos kiadója. A teljes sz?veg? b?lcsészettudományi multidiszciplináris folyóirat-adatbázisban teljes sz?veggel érhet?ek el a tartalmak. Címlista

ProQuest Library & Information Science Collection A ProQuest szolgáltató adatbázisa, a Library & Information Science Collection, a nagy múltú LISA (Library & Information Science Abstracts) cím? bibliográfiai adatbázis tételeit és tárgyszórendszerét is tartalmazó teljes sz?veg? adatbázis, mely t?bb mint 400 kurrens folyóirat cikkeit és számos tudományos publikációt tartalmaz t?bb mint 50 országból a k?nyvtártudomány, k?nyvtárhasználat, információkeresés, k?nyvtári információtechnológia, tudásmenedzsment stb. területér?l.

Szaktárs – Balassi Kiadó (eduID) Az 1991-ben alapított Balassi Kiadó érdekl?dése kiterjed a m?vel?dést?rténet, az irodalomt?rténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvt?rténet, a t?rténettudomány, régészet, m?vészett?rténet, m?vészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, k?nyvt?rténet, zenetudomány, színházt?rténet, színházelmélet területére.
E témak?r?kb?l jelentet meg monográfiákat, tanulmányk?teteket, kézik?nyveket és fels?oktatási tank?nyveket, mind magyar, mind külf?ldi szerz?kt?l, magyar és idegen (latin, g?r?g, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetekt?l érdekl?dési k?rébe tartoznak a m?vészeti kiadványok (f?ként a zene és a képz?m?vészet), k?z?ttük számos album, zenet?rténeti kuriózum is található.
A Kiadó legfontosabb sorozatai a k?vetkez?k: Humanizmus és Reformáció, ?st?rténeti K?nyvtár, Magyar Népk?ltészet Tára, A Magyar Folklór Sz?vegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok K?zép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensr?l, Hungaria Typographica.

Szaktárs – Gondolat Kiadó (eduIDA Gondolat Kiadó immár t?bb mint fél évszázada van jelen a magyar k?nyvkiadásban, s ma is a hazai k?nyvpiac egyik meghatározó szerepl?je. A Gondolat a hangsúlyt némiképp a társadalomtudományra és a hazai szerz?k k?nyveire helyezi, de kiadványainak spektruma kiterjed a hagyományos társadalomtudományi területek – a filozófia, a szociológia, a jog vagy a t?rténelem – mellett, olyan tudományágakra, mint a pszichológia, a pedagógia vagy az ókortudomány, továbbá a kultúra- és médiatudomány és az információs társadalom kutatása. 2002-ben pedig újára indította szépirodalmi kiadványsorozatát is.

Szaktárs – Kalligram Kiadó (eduID) – A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelent?sebb képvisel?je, másrészt a k?zép-európai kultúrák és irodalmak gondolat f? k?zvetít?je. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is t?bb mint 800 k?nyvet felsorakoztató adatbázisában.

Szaktárs – Kortárs Kiadó  (eduID) Az 1993-ban alapított k?nyvkiadó napjaink él? (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak k?zvetítésére k?telezte magát.
Legfontosabb sorozatai: Kortárs Dráma, Kortárs Esszé, Kortárs Film, Kortárs Kritika, Kortárs Levelezés, Kortárs Próza, Kortárs Tanulmány, Kortárs Vers, Magyar Remekírók – új Folyam.

Szaktárs – Kronosz Kiadó  (eduID) A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. F? profilja a társadalomtudományi szakk?nyvek, azon belül is els?sorban a t?rténelmi és a Pécs-baranyai helyt?rténeti kiadványok, de irodalomt?rténeti, m?vészeti k?nyvek is szerepelnek kínálatában. ?nálló sorozatai: Sziluett - Korszer? t?rténelmi életrajzok; Pécsi Mozaik; SziTu - Színháztudományi Kisk?nyvtár.

Szaktárs – Napvilág Kiadó (eduID– Az 1995-ben alapított Napvilág Kiadó alapfeladatának tekinti a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század t?rténetének kritikus feldolgozását és a jelenkort?rténet-kutatás eredményeinek bemutatását. Az adatbázisban hozzáférhet? k?teteket a legújabb kori t?rténettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány iránt érdekl?d?knek ajánljuk. A kiadványok k?z?tt megtalálható politikus-életrajzok, forráskiadványok, nagymonográfiák és kézik?nyvek széles spektrumon nyújtanak korszer? ismereteket.

Szaktárs – Tinta K?nyvkiadó (eduID– A Tinta K?nyvkiadó utóbbi húsz évben megjelent szakk?nytermését tartalmazó adatbázis. Társadalomtudományi, f?ként nyelvészeti, kommunikációtudományi szakk?nyvek gy?jteménye. A k?nyvek szerz?i akadémiai kutatók és egyetemi oktatók.

SZó-TUDáS-TáR  (eduID) – Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára egy keres?felületen érhet? el. B?vebben

Typotex Kiadó Interk?nyv adatbázisa (eduID) – Az adatbázisban a Typotex Kiadó t?bb mint 600 magyar nyelv? kiadványa érhet? el: fels?oktatási tank?nyvek, jegyzetek és szakk?nyvek a természet- és társadalomtudományok k?réb?l.

USC Soá Alapítvány Vizuális T?rténelmi Archívum – A Soá Alapítvány Vizuális T?rténelmi Archívum t?bb mint 54 ezer videóinterjút tartalmaz, melyeket népirtások túlél?ivel és szemtanúival vettek fel: a holokauszt, valamint a ruandai, guatemalai és ?rmény népirtás és a kínai, nankingi mészárlás túlél?ivel és szemtanúival.B?vebben

WBIS – World Biographical Information System – A WBIS Online a létez? legátfogóbb biográfiai adatbázis, amely t?bb mint 6 millió ember életrajzi adatait szolgáltatja a 8. századtól kezdve napjainkig. 8.5 millió életrajzi hivatkozást tartalmaz digitális másolat formájában. Az adatbázis tartalmazza a Régi magyarországi nyomtatványok (RMNY) els? három k?tetének adatait is.

 


 

Az Akadémiai Kiadó szótárai
A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó Angol-magyar nagyszótárt, Magyar-angol nagyszótárt, Német-magyar nagyszótárt, Magyar-német nagyszótárt, Francia-magyar és Magyar-francia nagyszótárát, az Idegen szavak és kifejezések szótárát, a K?rnyezetvédelmi lexikont, a Magyar-angol k?rnyezetvédelmi értelmez? szótárt, az Angol-magyar pénzügyi és m?szaki szótárakat, valamint az Európai Uniós terminológiai szótárakat tartalmazza k?zponti tartalomként. Elérhet?k továbbá: Spanyol-magyar szótár, Magyar-spanyol szótár, Német-magyar m?szaki nagyszótár, Olasz-magyar kéziszótár, Magyar-olasz kéziszótár, Magyar-holland kéziszótár, Magyar értelmez? kéziszótár, új magyar irodalmi lexikon, Magyar szinonima szótár, A magyar helyesírás szabályai. 

Az Akadémiai Kiadó folyóiratai
Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelen? kiadványok t?bb mint 40 tudományágban biztosítanak lehet?séget tudósaink számára legfrissebb eredményeik publikálására, a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig. Az felhasználók számára t?bb mint 60 folyóirat érhet? el, 1998-ig visszamen?leg.

Akadémiai Kiadó MeRSZ

 • Alapvet? referenciam?vek – a legnevesebb magyar tudósok munkái magyar nyelven
 • Célk?z?nség: k?zép- és fels?oktatás + k?zk?nyvtárak
 • Kényelmes használat: mobileszk?z?k?n és tableten is
 • Rendszeresen frissül? tartalom
 • Kib?vített keresési lehet?ségek
 • Egyéni k?nyvjelz?k elhelyezése
 • Egyéni jegyzetek készítése
 • Kereszthivatkozások kezelése 

Bibliotheca Eruditionis
M?vel?dést?rténeti bibliográfiai keres?szolgáltatás.
F?bb alkotóelemei: Régi Magyarországi nyomtatványok és olvasmányok t?bbnyelv? adatbankja, s továbblépési lehet?ség a Zrínyi -k?nyvtár virtuális 3D kiállítására.

MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshet? adatbázisa
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek online módon kereshet? adatbázisa.
A magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel k?nyvtári konzorcium keretében. A felvett adatok adatbázisba kerülnek és t?bb szempont szerint visszakereshet?k illetve az egyes számok kül?n-kül?n b?ngészhet?k.

NAVA - Nemzeti Audiovizuális Archívum
A k?zszolgálati televízió és rádió csatornák archívuma, valamint játékfilmek, filmhíradók, egyéb tematikus gy?jtemények anyagai tekinthet?k meg zárt hálózatban a NAVA-pontokon. Az OSZK-ban csak az általános olvasóterem kijel?lt számítógépeir?l érhet? el.

SZó-TUDáS-TáR

Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára (értelmez? szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentés? szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, r?vidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és k?zmondásszótár, ?sszetételek listája) egy keres?felületen érhet? el.

EBSCO - Nemzetk?zi cikkek és tanulmányok 
A világ legátfogóbb teljes sz?veg? multidiszciplináris tudományos adatbázisa, t?bb mint 8500 teljes sz?veg? periodikát, k?ztük t?bb mint 7300 lektorált folyóiratot tartalmaz. A teljes sz?veg? tartalmon felül t?bb mint 12 500 folyóirat, valamint ?sszesen t?bb mint 13 200 kiadvány, k?ztük monográfiák, beszámolók, konferencia-el?adások stb. indexelését és kivonatait kínálja.

GALE Literary Sources

A világon jelenleg a legnagyobb és legteljesebb irodalmi adatbázis-csomag. Az integrált keres? ?sszesen 7 irodalmi adatbázist tartalmaz:

1. Dictionary of Literary Biography Complete Online (DLB)
T?bb mint 16,000 életrajz és tanulmány a világ befolyásos irodalmi szerepl?ir?l.
Tartalma:

 • Dictionary of Literary Biography
 • Dictionary of Literary Biography Documentary Series
 • Dictionary of Literary Biography Yearbook

2. Literature Criticism Online (LCO)
Tartalma:

 • Children's Literature Review
 • Classical and Medieval Literature Criticism
 • Contemporary Literary Criticism
 • Drama Criticism
 • Literature Criticism from 1400 to 1800
 • Nineteenth-Century Literature Criticism
 • Poetry Criticism
 • Shakespearean Criticism
 • Short Story Criticism
 • Twentieth-Century Literary Criticism

3. Literature Resource Center (LRC)
A teljes sz?veg? irodalomtudományi adatbázisban mintegy 135 ezer szerz?re vonatkozó szócikk és 75 ezer folyóiratcikk, szépirodalmi m?, irodalomkritika és k?nyv érhet? el 1920-ig visszamen?leg.
Az MLA bibliográfiai adatbázisához ad teljes sz?veg? hozzáférést 1926-tól napjainkig, ahol ilyen elérhet?.
Címlisták:
Journals and Magazines Title List (XLS)   
LRC full-text periodicals indexed in the MLA Bibliography Title List (XLS)   
Reference Title List (XLS)

4. LitFinder
Teljes sz?veg? hozzáférést biztosít 660 nemzet 80.000 szerz?jének m?veihez: t?bb mint 150.000 k?lt?i m?h?z (kortárshoz is), 820.000 versidézethez, továbbá 7.000 klasszikus és kortárs novellához, regényhez; 2.000 beszédhez és szónoklathoz az antikvitástól napjainkig;  1.700 színjátékhoz; 4.000 irodalmi esszéhez a 16. századtól a 21. századig.  Az adatbázis másodlagos irodalmat is tartalmaz (életrajzok, képek).

5. Scribner Writers on GVRL
Az adatbázis a nyomtatott sorozatnál t?bb információt nyújt irodalmi szerz?k életrajzához a világ minden tájáról és minden korszakból. Tartalma

6. Something About the Author Online
A hasonló cím? nyomtatott sorozat anyagát nyújtja, amely a gyermek- és ifjúsági irodalmi m?vek szerz?ir?l és illusztrátorairól nyújt gazdag anyagot.
Tartalma:

 • Something About the Author
 • Something About the Author Autobiography Series

7. Twayne's Authors Online
A hasonló cím? nyomtatott, t?bb mint 800 k?tetes sorozat anyagát tartalmazó adatbázis.

Grove Music Online (Oxford Music Online)
Az Oxford University Press adatbázisa zenetudományi kézik?nyvek teljes szócikkanyagát tartalmazza. A gy?jteményben t?bb mint 50 ezer szócikk és 30 ezer életrajz k?z?tt lehet keresni..

JSTOR - Language&Literature Current Collections 
Az OSZK-ban a hatalmas folyóirat-adatbázis Language & Literature csomagjának nyelvészeti és irodalmi tudományos cikkeiben lehet keresni. Az elérhet? folyóiratok jegyzéke.

USC Soá Alapítvány Vizuális T?rténelmi Archívum – A Soá Alapítvány Vizuális T?rténelmi Archívum t?bb mint 54 ezer videóinterjút tartalmaz, melyeket népirtások túlél?ivel és szemtanúival vettek fel: a holokauszt, valamint a ruandai, guatemalai és ?rmény népirtás és a kínai, nankingi mészárlás túlél?ivel és szemtanúival. Az interjúkat 41 nyelven, 62 országban r?gzítették. Az adatbázis 1335 magyar nyelv? interjút, valamint további t?bb ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven meg?r?kít? interjút tartalmaz. Az interjúk a túlél?k visszaemlékezésein kívül szemtanúk, felszabadító katonák, megment?k, segítségnyújtók és háborús perek résztvev?inek visszaemlékezéseit is r?gzítik. Minden interjú teljes élett?rténet, így az archívum anyagai nem csak a népirtások személyes beszámolói, hanem a 20. század globális társadalomt?rténetének forrásai is.
Az Archívum t?rténettudományi-tudományt?rténeti néz?pontból fontos forrásanyag a kutatók számára, ugyanakkor helyt?rténeti vonatkozásai és társadalmi szemléletformáló szerepe révén elengedhetetlen része lehet a hazai megyei k?nyvtári hálózat kínálatának.
Az adatbázis eléréséhez az OSZK hálózatáról (ingyenes) regisztráció szükséges.

 中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片