Beiratkozás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Kormány 484/2020 (XI. 10.) Korm. rendelete alapján a k?nyvtár 2020. november 11-ét?l felfüggeszti személyesen igénybe vehet? nyilvános szolgáltatásait. Felhívjuk figyelmüket, hogy számos szolgáltatásunk távolról (e-mailben, online) továbbra is elérhet?.

További információk

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy az OSZK dokumentumait csak helyben lehet használni, k?nyvtárunk – jellegéb?l adódóan – nem k?lcs?n?z. (Kivételt képez a K?nyvtártudományi Szakk?nyvtár.)

A beiratkozás után elérhet? lehet?ségekr?l a szolgáltatások menüpontban tájékozódhat.
A k?nyvtárba beiratkozni kizárólag személyesen lehet – beiratkozás keddt?l péntekig 10 és 16.30 óra k?z?tt.
A k?nyvtárba beiratkozhat, és a helyszínen készített fényképpel ellátott olvasójegyet válthat minden 16. életévét bet?lt?tt magyar és külf?ldi állampolgár.

A beiratkozáshoz érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány lakcímkártyával, vagy diákigazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány) szükséges. A k?nyvtár a személyes adatok védelmér?l az erre vonatkozó jogszabályok alapján gondoskodik.

Olvasójegyek újonnan belép?k számára - 500 Ft kártyakészítési k?ltséggel együtt
K?nyvtárhasználati díj éves* Féléves*
Teljes árú 6500 Ft 3500 Ft

Kedvezményes árú A k?nyvtár kedvezményes használatára jogosultak:
- a 70 év alatti nyugdíjasok;
- az érvényes diákigazolvánnyal rendelkez?k;
- a regisztrált munkanélküliek, és mindazok, akik j?vedelempótló támogatásban részesülnek.

3500 Ft 2000 Ft

Olvasójegyek meghosszabbítása - kártyakészítési k?ltség nélkül

K?nyvtárhasználati díj éves* Féléves*
Teljes árú 6000 Ft 3000 Ft
Kedvezményes árú A k?nyvtár kedvezményes használatára jogosultak:
- a 70 év alatti nyugdíjasok;
- az érvényes diákigazolvánnyal rendelkez?k;
- a regisztrált munkanélküliek, és mindazok, akik j?vedelempótló támogatásban részesülnek. 3000 Ft 1500 Ft
Havi olvasójegy* egységesen 2000 Ft
Napijegy egységesen** 1200 Ft

* Az egyes id?szakok a beiratkozás napjától számítódnak.

** Napijegyet válthatnak azok a k?nyvtárhasználók, akik bet?lt?tték 16. életévüket és csak egy napra kívánják igénybe venni a k?nyvtárat. Napijeggyel csak a t?rzsgy?jteményi dokumentumokhoz és a K?nyvtártudományi Szakk?nyvtárhoz kapcsolódó napi szolgáltatások vehet?k igénybe. Ez a jegy nem jogosít a kül?ngy?jtemények használatára.
A napijegy csak a váltás napján használható.

Egyéb díjak
 A kártya el?állításának díja (hosszabbításkor nem fizetend?) 500 Ft
  A kártya cseréje vagy pótlása els? alkalommal 500 Ft
  Minden további esetben 800 Ft
  Pótjegy (ha az olvasó érvényes olvasójegyét nem tudja bemutatni) 500 Ft
  Elvesztett helyszám térítési díja 2000 Ft
Online dokumentum-el?készítés díja t?rzsgy?jteményi dokumentumok esetében k?tetenként 100 Ft
Másolatkészítési (fénymásolás, fotómásolat, stb.) díjak  

Pótjegyet válthatnak azok a beiratkozott olvasók, akik érvényes olvasójegyüket nem tudják bemutatni.
Az elveszett vagy használhatatlanná vált olvasójegy helyett a k?nyvtár pótdíj ellenében az eredeti olvasójegy érvényességi id?tartamával megegyez? új olvasójegyet állít ki.

A k?nyvtár kedvezményes használatára jogosultak:

 • a 70 év alatti nyugdíjasok;
 • az érvényes diákigazolvánnyal rendelkez?k;
 • a regisztrált munkanélküliek, és mindazok, akik j?vedelempótló támogatásban részesülnek.

Mentesülhetnek a beiratkozási díj térítése alól mindazok, akik igazolják a k?vetkez?k valamelyikét:

 • valamely k?zgy?jtemény (k?nyvtárak, múzeumok, levéltárak) dolgozói;
 • a fels?fokú tanintézetek k?nyvtár–informatikus képzésében k?zrem?k?d? szakmai oktatók, illetve az abban résztvev? hallgatók;
 • érvényes Magyar Igazolvánnyal rendelkez? határon túli magyarok;
 • a 67%-os vagy súlyosabb rokkant nyugdíjasok, látás- és hallássérültek vagy mozgáskorlátozottak;
 • a 70 éven felüliek;
 • az Amor Librorum k?r tagjai,
 • valamint azon intézmények dolgozói, szervezetek tagjai, melyekkel az OSZK díjmentes használatra vonatkozó k?lcs?n?sségi megállapodást k?t?tt.

A kedvezményes, illet?leg a térítésmentes használatra vonatkozó jogosultság nem ad felmentést az "Egyéb díjak" fizetése alól.

Az olvasójegy típusai:

 • A jel? kutatói olvasójegyre jogosultak a tudományos kutatással hivatásuk keretében vagy hivatásszer?en foglalkozók, továbbá a PhD programban részt vev?k.
 • B jel? olvasójegy illeti meg mindazokat, akik nem tartoznak a másik három (A,C,D) kategóriába.
 • C jel? olvasójegyet kaphatnak a fels?oktatási tanintézetek nem b?lcsészettudományi karának hallgatói, illet?leg k?zépiskolások.
 • D jel? olvasójegy birtokosai lehetnek a fels?oktatási intézmények b?lcsészettudományi karán tanulók.

A megfelel? típusú olvasójegy kiváltása és meghosszabbítása az

 • érvényes igazolvány felmutatása, illet?leg
 • megfelel? (munkahely, tanintézet, vagy doktori iskola által kibocsájtott) igazolás alapján lehetséges.

Az "A" jel? olvasójegy az olvasói helyek és a forgalmazható dokumentumok teljes k?r? használatára jogosít.
A ?B”, a ?C” és a ?D” jel? olvasójegyek tulajdonosai a gy?jtemény egyes részeit csak engedéllyel, a Dokumentumforgalmazási Szabályzatban foglaltak szerint használhatják.

Az olvasó jogosultsági feltételeinek megváltozása esetén új, más típusú olvasójegyet válthat, pótdíj fizetése mellett.

A beiratkozáskor az olvasó a k?nyvtár használati szabályait megismeri, a szabályok betartásának k?telezettségét aláírásával vállalja.
A hosszabbítás alkalmával ismételten igazolni kell a személyazonosságot, illet?leg minden kedvezményre, vagy díjmentességre vonatkozó jogosultságot. Az olvasójegy akár évekkel kés?bb is megújítható, ezért érdemes meg?rizni.
Az olvasójegy személyre szól. Az olvasójegyet másra átruházni tilos, az e rendelkezést megszeg? k?nyvtárhasználó a k?nyvtárból kizárható. Más olvasójegyét jogosulatlanul használó látogató a vizsgálat lezárásáig nem válthat semmilyen belép?t a k?nyvtárba.   

Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. A k?nyvtár a bejelentést megel?z? visszaélés k?vetkezményeiért felel?sséget nem vállal.

A Beiratkozás telefonszáma: 00 36 1 487-8659

 中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片