T?rténeti Interjúk Tára

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az audiovizuális dokumentumok a XX. század kitüntetett figyelmet érdeml?, új lehet?ségeket felkínáló emlékei, amelyek kezelésmódjukat tekintve is jelent?sen eltérnek a t?bbszáz éves hagyománnyal rendelkez? írásos anyagoktól. A k?nyv- és levéltári gy?jtemények esetében alkalmazott módszerek és eszk?z?k ugyanis sem az audiovizuális dokumentumok tárolására, sem azok kezelésére nem alkalmasak.

A T?rténeti Interjúk Tára - figyelembe véve az új adathordozók által támasztott igényeket - f? feladatának tekinti a t?rténeti jelent?ség? videó-emlékiratok, életútinterjúk és portréfilmek készítését. Gondozza a Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány filmes hungarikumokból álló, kutatási és oktatási célból létrej?tt gy?jteményét, valamint a Szabad Európa Rádió és a BBC magyar osztályának hangzó dokumentumait, illetve az ezekhez kapcsolódó írásos anyagokat is. Folyamatosan feldolgozza az Országos Széchényi K?nyvtár részére beszolgáltatott audiovizuális k?telespéldányokat, tehát a nemzeti k?nyvtárhoz hasonlóan gy?jteményépít? és bibliográfiai-dokumentációs feladatokat is végez. A Tár r?gzíti, digitalizálja és részben fel is dolgozza az ?t országos magyar televíziócsatorna adásfolyamát, az Országgy?lés plenáris üléseinek r?gzített anyagából pedig egy példányt ?riz.

A Magyar Mozgóképkincs Gy?jtemény
A Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány alapító tagjai a Magyar Külkereskedelmi Bank az Országos Széchényi K?nyvtár, a Magyar Nemzeti Filmarchívum és a Magyar Televízió. Ez utóbbiak egyben gy?jteményünk f? forrásai is, de számos más filmgyártó és filmforgalmazó m?helyb?l is gyarapítjuk állományunkat.

Részlet az Alapítvány 1992-es Alapító Okiratából: "Az Alapítvány célja: Az egyetemes magyar mozgókép-másolat gy?jtemény létrehozása, fejlesztése és k?zkinccsé tétele".
Jelenleg mintegy 10000 film és az err?l készített timekódos kutatókazetta alkotja a gy?jteményt. A Magyar Televízióból filmek esetében a kezdetekt?l a 70-es évek k?zepéig, elektronikus m?sorok esetében a 80-as évek k?zepéig jutottunk el, a Magyar Filmintézetb?l a felújítás ütemében kapjuk a filmeket. A gy?jtemény jelenleg VHS-kutatókazettán, majd lehet?ségeinkhez mérten digitalizált formában, az Országos Széchényi K?nyvtár multimédiás olvasótermében kutatható.
A gy?jtemény adatbázisa fejlesztés alatt áll. Célunk, hogy a gy?jtemény videódokumentumainak alapadatai minél hamarabb adatbázisunkba kerüljenek, és így a kutatók számára elérhet?vé váljanak. Addig is munkatársaink készséggel állnak az olvasók rendelkezésére.
Filmlista

Audiovizuális k?telespéldányok archívuma
A 60/1998. (III.27.) kormányrendelet kimondja, hogy a Magyarországon el?állított vagy forgalomba hozott filmb?l, elektronikus dokumentumból és videóból, az el?állított példányszámtól függetlenül k?telespéldányt kell szolgáltatni. Az Országos Széchényi K?nyvtár 1991 óta a t?rvény által el?írt módon gy?jti, dolgozza fel a számára beszolgáltatott audiovizuális k?telespéldányokat. A technikai feltételek b?vülése, a mozgóképes anyag digitális feldolgozása szükséges ahhoz, hogy a k?telespéldányok teljes mértékben hozzáférhet?vé válhassanak a kutatók számára. A T?rténeti Interjúk Tára 1999 óta gondozza a gy?jteményt, melyek adatai az interneten keresztül is kutathatók.
Keresés az archívumban

Jelenkort?rténeti Gy?jtemény. Szabad Európa Rádió Archívum
Az 1949. május 17-én New Yorkban bejegyzett Szabad Európa Bizottság által decemberben létrehozott rádióadó 1950. július 4-t?l 1993. október 31-i megsz?néséig sugározta magyar nyelv? adását a Magyar Osztály munkatársainak k?zrem?k?désével. 1997 óta a Szabad Európa Rádióval t?rtént megállapodás és szerz?dés értelmében az Országos Széchényi K?nyvtár "?r?k?s és át nem ruházható joggal" bír a magyar szerkeszt?ség archív gy?jteménye felett. Mivel a hangzó és írásos anyagok t?bbféle információhordozón találhatók, az egyes típusokat a k?nyvtár illetékes osztályai gondozzák. Az írott dokumentumok egy része mikrofilmen érkezett, ezek a Mikrofilm- és Fényképtárba kerültek. A Kézirattár az 1980-as évek végét?l gy?jti a SZER egykori készít?inek hagyatékait, a hangdokumentumokat pedig a T?rténeti Interjúk Tára kezeli.
A Jelenkort?rténeti adattár '56 gy?jtemény talán legizgalmasabb része a Szabad Európa Rádió 1956-ban sugárzott hangdokumentumai. A forradalmat k?vet?en Adenauer német kancellár bekérette a Szabad Európa Rádióban elhangzott adásanyagokat, hogy megvizsgálják, elhangzott-e fegyveres ellenállásra felszólító egyértelm? felszólítás. Ezt k?vet?en a hangfelvételek a koblenzi Bundesarchivba kerültek, innen a prágai munkatársak segítségével 2001 ?szén 311 db 90 perces hangszalag érkezett a magyar nemzeti k?nyvtárba, az 1956. október 22. és november 13. k?z?tt elhangzott SZER-adások, melyeket a T?rténeti Interjúk Tára munkatársai digitalizáltak és elkészítették a sz?veges leiratot. 2006-ban a T?rténeti Interjúk Tára kiadta az 56-os forradalom adattárát, amely válogatást tartalmaz a gy?jteményünkben található, 1956 október 22. és november 4. k?z?tt keletkezett  hangzó- és mozgókép dokumentumokból.
Keresés az archívumban

T?rténeti Interjúk Tára - Audiovizuális Archívum
- A Nemzeti K?nyvtár T?rténeti Interjúk Tárának Audiovizuális Archívuma. Figyel? program
A 60/1998. (III. 27.) kormányrendelet a sajtótermékek k?telespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról úgy határozott, hogy a m?sorszórással nyilvánosságra hozott m?vekb?l nem kell k?telespéldányt szolgáltatni. Ily módon korlátozottan nyílik lehet?ség a teljes m?sorfolyam kutatására. Továbbá szükségessé vált a kiemelten fontos hírm?sorok, azaz a f?m?sorid?ben k?telez?en szolgáltatott legalább 20 perces híradók teljesk?r?en feldolgozott kutathatósága. A sz?veg- és képanyagot tartalmazó, t?bb szempontú keresést lehet?vé tev? adatbázis jelenleg a helyszínen kutatható. Az interneten pedig szabadon hozzáférhet? az adatbázis teljes sz?veges anyaga.
Keresés az archívumban

 中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片